Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation

ZAHRANIČNÍ ZÁKAZNÍK

ZAHRANIČNÍ ZÁKAZNÍK
V prípade, že podnikáte v zahraničí je možné vašu registráciu zriadiť iba osobne na Zákaznickej Recepcii v niektorom z našich veľkoobchodných stredísk. Aby sme vás mohli zaregistrovať, pripravte si prosím doklad o existencii a aktívnom podnikaní, popr. akceptovateľnú alternatívu, pokiaľ v štáte, v ktorom podnikáte, takýto dokument nevydávajú, a z dôvodu jazykovej bariéry preloženú do slovenského jazyka bez nutnosti notárskeho overenia.
BEZ IČA
V prípade, že prevádzkujete slobodné podnikanie bez IČO, je možné vašu registráciu zriadiť iba osobne Zákaznickej Recepcii zákazníkom v niektorom z našich veľkoobchodných stredísk.

Všetky subjekty, ktoré NIE sú uvedené v živnostenskom alebo obchodnom registri, predložia tieto doklady:
· občiansky alebo iný preukaz totožnosti
· potvrdenie o registrácii právneho subjektu preukazujúce jeho existenciu a aktívneho podnikania (nie staršiu ako 3 mesiace); napr. osvedčenie o registrácii občianskeho združenia, neziskovej organizácie a pod., resp. zápisu do advokátskej, lekárskej komory, alebo prihlášku na daňovú registráciu mladšiu ako jeden rok alebo posledné priznanie k dani z príjmu, príp. doklad o prihlásení zamestnancov k platbám sociálneho a zdravotného poistenia, a pod.)